శ్రీ జగన్నాథాష్టక​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Telugu) కదాచిత్ కాలిందీ-తట-విపిన-సంగీతక-రవో ముదాభీరీ-నారీ-వదన-కమలాస్వాద-మధుపః రమా-శంభు-బ్రహ్మామర-పతి-గణేశార్చిత-పదో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖి-పుచ్ఛం కటి-తటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర-కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్-వృందావన-వసతి-లీలా పరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే మహాంభోధేస్తీరే కనక-రుచిరే నీల-శిఖరే వసన్ ప్రాసాదాంతః సహజ-బలభద్రేణ బలినా సుభద్రా-మధ్య-స్థః సకల-సుర-సేవావసర-దో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే కృపా-పారావారః సజల-జలద-శ్రేణి-రుచిరో రమా-వాణీ-రామః స్ఫురద్-అమల-పంకేరుహ-ముఖః సురేంద్రైరారాధ్యః శ్రుత-గుణ-శిఖా గీత-చరితో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు […]

শ্রী জগন্নাথাষ্টক

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Bengali) কদাচিত্ কালিংদী-তট-বিপিন-সংগীতক-রবো মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ রমা-শংভু-ব্রহ্মামর-পতি-গণেশার্চিত-পদো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখি-পুচ্ছং কটি-তটে দুকূলং নেত্রাংতে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে সদা শ্রীমদ্-বৃংদাবন-বসতি-লীলা পরিচযো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে মহাংভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে বসন্ প্রাসাদাংতঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা সুভদ্রা-মধ্য-স্থঃ সকল-সুর-সেবাবসর-দো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু মে কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদ্-অমল-পংকেরুহ-মুখঃ সুরেংদ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুত-গুণ-শিখা গীত-চরিতো জগন্নাথঃ স্বামী নযন-পথ-গামী ভবতু […]

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕ​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Kannada) ಕದಾಚಿತ್ ಕಾಲಿಂದೀ-ತಟ-ವಿಪಿನ-ಸಂಗೀತಕ-ರವೋ ಮುದಾಭೀರೀ-ನಾರೀ-ವದನ-ಕಮಲಾಸ್ವಾದ-ಮಧುಪಃ ರಮಾ-ಶಂಭು-ಬ್ರಹ್ಮಾಮರ-ಪತಿ-ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ-ಪದೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿ-ಪುಚ್ಛಂ ಕಟಿ-ತಟೇ ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರ-ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿದಧತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್-ವೃಂದಾವನ-ವಸತಿ-ಲೀಲಾ ಪರಿಚಯೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಮಹಾಂಭೋಧೇಸ್ತೀರೇ ಕನಕ-ರುಚಿರೇ ನೀಲ-ಶಿಖರೇ ವಸನ್ ಪ್ರಾಸಾದಾಂತಃ ಸಹಜ-ಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಲಿನಾ ಸುಭದ್ರಾ-ಮಧ್ಯ-ಸ್ಥಃ ಸಕಲ-ಸುರ-ಸೇವಾವಸರ-ದೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಕೃಪಾ-ಪಾರಾವಾರಃ ಸಜಲ-ಜಲದ-ಶ್ರೇಣಿ-ರುಚಿರೋ ರಮಾ-ವಾಣೀ-ರಾಮಃ ಸ್ಫುರದ್-ಅಮಲ-ಪಂಕೇರುಹ-ಮುಖಃ ಸುರೇಂದ್ರೈರಾರಾಧ್ಯಃ ಶ್ರುತ-ಗುಣ-ಶಿಖಾ ಗೀತ-ಚರಿತೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು […]

Śrī Jagannāthāṣṭaka​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in English) (1) kadācit kālindī-taṭa-vipina-saṅgītaka-ravo mudābhīrī-nārī-vadana-kamalāsvāda-madhupaḥ ramā-śambhu-brahmāmara-pati-gaṇeśārcita-pado jagannāthaḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me (2) bhuje savye veṇuṁ śirasi śikhi-piccham kaṭi-taṭe dukūlaṁ netrānte sahacara-kaṭākṣaṁ vidadhate sadā śrīmad-vṛndāvana-vasati-līlā-paricayo jagannāthaḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me (3) mahāmbhodhes tīre kanaka-rucire nīla-śikhare vasan prāsādāntaḥ sahaja-balabhadreṇa balinā subhadrā-madhya-sthaḥ sakala-sura-sevāvasara-do jagannāthaḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me (4) kṛpā-pārāvāraḥ sajala-jalada-śreṇi-ruciro ramā-vāṇī-rāmaḥ sphurad-amala-paṅkeruha-mukhaḥ surendrair ārādhyaḥ śruti-gaṇa-śikhā-gīta-carito […]

শ্রী শ্রী ষড্ গোস্বামি অষ্টক

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Bengali) কৃষ্ণোত্কীর্তন- গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভো-নিধী ধীরাধীর-জন-প্রিযৌ প্রিয-করৌ নির্মত্সরৌ পূজিতৌ শ্রী-চৈতন্য-কৃপা-ভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহংতারকৌ বংদে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রী-জীব-গোপালকৌ নানা-শাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্-ধর্ম সংস্থাপকৌ লোকানাং হিত-কারিণৌ ত্রি-ভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ রাধা-কৃষ্ণ-পদারবিংদ-ভজনানংদেন মত্তালিকৌ বংদে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রী-জীব-গোপালকৌ শ্রী-গৌরাংগ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধি অন্বিতৌ পাপোত্তাপ- নিকৃংতনৌ তনু- ভৃতাং গোবিংদ-গানামৃতৈঃ আনংদাম্বুধি-বর্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ বংদে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রী-জীব-গোপালকৌ ত্যক্ত্বা তূর্ণম্ অশেষ -মংডল-পতি-শ্রেণেং সদা তুচ্ছ-বত্ ভূত্বা […]

શ્રી રૂપ મંજરી પદ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Gujarati) શ્રી-રૂપ-મંજરી-પદ, સેઇ મોર સંપદ, સેઇ મોર્ ભજન-પૂજન સેઇ મોર પ્રાણ-ધન, સેઇ મોર આભરણ સેઇ મોર્ જીવનેર જીવન સેઇ મોર રસ-નિધિ, સેઇ મોર વાંછા-સિદ્ધિ, સેઇ મોર્ વેદેર ધરમ સેઇ વ્રત, સેઇ તપ, સેઇ મોર મંત્ર-જપ, સેઇ મોર્ ધરમ-કરમ અનુકૂલ હબે વિધિ, સે-પદે હોઇબે સિદ્ધિ, નિરખિબો એ દુઇ નયને સે રૂપ-માધુરી-રાશિ, […]

શ્રી તુલસી કીર્તન

Śrī Tulasī-kīrtana (in Gujarati) તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ રાધા-કૃષ્ણ-સેવા પાબો એઇ અભિલાષી યે તોમાર શરણ લોય્, તાર વાંછા પૂર્ણ હોય્ કૃપા કોરિ કોરો તારે વૃંદાવન-વાસી મોર્ એઇ અભિલાષ્, વિલાસ્ કુંજે દિયો વાસ્ નયને હેરિબો સદા યુગલ-રૂપ-રાશિ એઇ નિવેદન ધરો, સખીર્ અનુગત કોરો સેવા-અધિકાર દિયે કોરો નિજ દાસી દીન-કૃષ્ણ-દાસે કોય્, એઇ જેન મોર હોય્ શ્રી […]

श्री रूप मंजरी पद

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Hindi) श्री-रूप-मंजरी-पद, सेइ मोर संपद, सेइ मोर् भजन-पूजन सेइ मोर प्राण-धन, सेइ मोर आभरण सेइ मोर् जीवनेर जीवन सेइ मोर रस-निधि, सेइ मोर वांछा-सिद्धि, सेइ मोर् वेदेर धरम सेइ व्रत, सेइ तप, सेइ मोर मंत्र-जप, सेइ मोर् धरम-करम अनुकूल हबे विधि, से-पदे होइबे सिद्धि, निरखिबो ए दुइ नयने से रूप-माधुरी-राशि, […]