భగవాన్ వరాహ ప్రార్థన

Prayers to Lord Varāha (in Telugu) వసతి దశన శిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా శశిని కలంక కలేవ నిమగ్నా కేశవ ధృత శూకర రూప జయ జగదీశ హరే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

నృసింహ కవచం

Śrī Narasiṁha-kavaca(in Telugu) నృసింహ-కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వ-రక్షా-కరం పుణ్యం సర్వో పద్రవ-నాశనం సర్వ-సంపత్కరం చైవ స్వర్గ-మోక్ష-ప్రదాయకం ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమ-సింహాసన-స్థితం వివృతాస్యం త్రి-నయనం శరద్-ఇందు-సమ-ప్రభం లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం విభూతిభిర్ ఉపాశ్రితం చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణ-కుండల-శోభితం శ్రీయాసు-శోభితోరస్కం రత్న-కేయూర-ముద్రితం తప్త-కాంచన-సంకాశం పీత-నిర్మల-వాససమ్ ఇంద్రాది-సుర- మౌలిష్ఠ స్ఫురన్ మాణిక్య -దీప్తిభిః విరాజిత-పద-ద్వంద్వం శంఖ-చక్రాది-హేతిభిః గరుత్మతా ఛవినయాత్ స్తూయమానం ముదాన్వితం స్వ-హృత్కమల-సంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ నృసింహో మే శిరః పాతు లోక-రక్షాత్మ-సంభవః సర్వగోSపి స్తంభ-వాసః […]

భగవాన్ వామనకు ప్రార్థనలు

Prayers to Lord Vāmana (in Telugu) ఛలయసి విక్రమణె బలిమ్ అద్భుత-వామన పద-నఖ-నీర-జనిత-జన-పావన కేశవ ధృత-వామన-రూప జయ జగదీశ హరే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

శ్రీ జగన్నాథాష్టక​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Telugu) కదాచిత్ కాలిందీ-తట-విపిన-సంగీతక-రవో ముదాభీరీ-నారీ-వదన-కమలాస్వాద-మధుపః రమా-శంభు-బ్రహ్మామర-పతి-గణేశార్చిత-పదో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖి-పుచ్ఛం కటి-తటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర-కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్-వృందావన-వసతి-లీలా పరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే మహాంభోధేస్తీరే కనక-రుచిరే నీల-శిఖరే వసన్ ప్రాసాదాంతః సహజ-బలభద్రేణ బలినా సుభద్రా-మధ్య-స్థః సకల-సుర-సేవావసర-దో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే కృపా-పారావారః సజల-జలద-శ్రేణి-రుచిరో రమా-వాణీ-రామః స్ఫురద్-అమల-పంకేరుహ-ముఖః సురేంద్రైరారాధ్యః శ్రుత-గుణ-శిఖా గీత-చరితో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు […]

శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౪) విగలిత-నయన-కమల-జల-ధారం భూషణ-నవ-రస-భావ-వికారం గతి-అతిమంథర-నృత్య-విలాసం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౫) చంచల-చారు-చరణ-గతి-రుచిరం మంజిర-రంజిత-పద-యుగ-మధురం చంద్ర-వినిందిత-శీతల-వదనం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౬) ద్రిత-కటి-డోర-కమండలు-దండం దివ్య-కలేవర-ముండిత-ముండం దుర్జన-కల్మష-ఖండన-దండం […]

శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౩) యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా దానం గృహీతుం కలహం వితేనే శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ- గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం ౪) స్నాత్వా సరః […]

శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య యః ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనొ మె దిశతాం అభీష్టం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్ గోవర్ధనొ మె దిశతాం అభీష్టం (౩) యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా దానం గృ‌హీతుం కలహం వితేనే శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ గోవర్ధనొ మె దిశతాం అభీష్టం ౪) స్నాత్వా […]

శ్రీ విగ్రహలకు వందనం

Greeting the deities (in Telugu) గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అంగాని యస్య సకలేంద్రియ- వృత్తి-మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్జ్వల విగ్రహస్య గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి ధ్వని గాయకి- యమున మాతాజి , సంగీత దర్శకుడు – జార్జ్ హ్యారిసన్

గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu) గోరా పహున్ నా భజియా మైను ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్ తే-కారణే లాగిలో జే కర్మ-బంధ-ఫాన్స్ విషయ-విషమ-విష సతత ఖాఇను గౌర-కీర్తన-రసే మగన నా హైను కేనో వా ఆఛయే ప్రాణ కి సుఖ పాఇయా నరోత్తమ్ దాస్ కేనో నా గేలో మరియా ధ్వని శ్రీ అమలాత్మ దాస […]

ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu) ఆమార జీవన, సదా పాపే రత, నాహికో పుణ్యేర లేష పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో, దియాఛి జీవేరే క్లేశ నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి, దయా-హీన స్వార్థ-పరో పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా మిథ్యాభాషీ, పర-దుఃఖ సుఖ-కరో ఆశేష కామనా, హృది మాఝే మోర, క్రోధీ, దంభ-పరాయణ మద-మత్త సదా, విషయే మోహిత, హింసా-గర్వ విభూషణ నిద్రాలస్య హత, సుకార్యే విరత, అకార్యే ఉద్యోగీ ఆమి ప్రతిష్ఠ లాగియా, […]