ஸ்ரீ வாமனனுக்கு பிரார்த்தனை

Prayers to Lord Vāmana (in Malayalam) சலயஸி விக்ரமணெ பலிம் அத்புத வாமன பத நக நீர ஜநித ஜன பாவன கேஶவ த்ரித வாமன ரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி ரெகாங்க கண்ட ஸ்தித க்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பத்தம் இதி த்ருக் ஸ்வ லீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வ கொஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ததீயேஷிதாஞேஷு பக்தைர் ஜிதத்வம் புனஹ் ப்ரேம-தஸ்த்வம் ஷதா வ்ருத்தி வந்தெ […]

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரார்த்தனை

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Tamil) தவ கர கமலவரே நகம் அத்புத ஷ்ருங்கம் தலித ஹிரண்யகஷிபு தனு ப்ருங்கம் கேஷவ த்ருத நரஹரி ரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ப்ரணாம

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Tamil) நமஸ்தே நரஸிம்ஹாயா ப்ரஹ்லாதாஹ்லாத தாயினே ஹிரண்யகஷிபோர் வக்ஷ: ஷில டங்கா நகாலயே இதோ நரஸிம்ஹ பரதோ நரஸிம்ஹ யாதோ யதோ யாமி ததோ நரஸிம்ஹ பஹிர் நரஸிம்ஹ ஹ்ருதயே நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹம் ஆதிம் ஷரணம் ப்ரபத்யே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil) ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம் ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் ஸ்ரீ விக்ரஹாராதன நித்ய நாநா ஷ்ரிங்கார தன்மந்திர மார்ஜனாதௌ யுக்தஸ்ய பக்தாம்ஷ்ச நியுஞ்சதொபி வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரஸாத ஸ்வாத்-வன்ன த்ருப்தான் ஹரி […]

ஸ்ரீ ராதா பிரணாம

Śrī Rādhā praṇāma (in Tamil) தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வ்ருந்தாவனேஷ்வரீ விருஷபானு ஸுதே தேவீ ப்ரணமாமி ஹரி ப்ரியே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித: கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil) திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத: ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil) ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா