ਭਗਵਾਨ ਵਰਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ

Prayers to Lord Varāha (in Punjabi) ਵਸਤਿ ਦਸ਼ਨ ਸ਼ਿਖਰੇ ਧਰਣੀ ਤਵ ਲਗ੍ਨਾ ਸ਼ਸ਼ਿਨਿ ਕਲੰਕ ਕਲੇਵ ਨਿਮਗ੍ਨਾ ਕੇਸ਼ਵ ਧਤ ਸ਼ੂਕਰ ਰੂਪ ਜਯ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਆਡੀਓ ਸ਼੍ਰੀਲ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ

ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਮੋਦਰਾਸ਼੍ਟਕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Punjabi) ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੰ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨੰਦ ਰੂਪੰ ਲਸਤ੍-ਕੁਂਡਲੰ ਗੋਕੁਲੇ ਭ੍ਰਾਜਮਾਨੰ ਯਸ਼ੋਦਾਭਿਯੋਲੂਖਲਾਦ੍ ਧਾਵਮਾਨੰ ਪਰਾਮਸ਼੍ਟੰ ਅਤ੍ਯੰਤਤੋ ਦ੍ਰੁਤ੍ਯ ਗੋਪ੍ਯਾ ਰੁਦੰਤੰ ਮੁਹੁਰ੍ ਨੇਤ੍ਰ-ਯੁਗ੍ਮੰ ਮਜੰਤੰ ਕਰਾਂਭੋਜ-ਯੁਗ੍ਮੇਨ ਸਾਤੰਕ-ਨੇਤ੍ਰੰ ਮੁਹੁ ਸ਼੍ਵਾਸ-ਕੰਪ-ਤ੍ਰਿਰੇਖਾਂਕ-ਕੰਠ- ਸ੍ਥਿਤ-ਗ੍ਰੈਵੰ ਦਾਮੋਦਰੰ ਭਕ੍ਤਿ ਬਦ੍ਧਮ੍ ਇਤੀਦਕ੍ ਸ੍ਵ-ਲੀਲਾਭੀਰਾਨੰਦ-ਕੁਂਡੇ ਸ੍ਵ-ਘੋਸ਼ੰ ਨਿਮਜ੍ਜੰਤੰ ਆਖ੍ਯਾਪਯੰਤੰ ਤਦੀਯੇਸ਼ਿਤ-ਜ੍ਞੇਸ਼ੁ ਭਕ੍ਤੈਰ੍ਜਿਤਤ੍ਵੰ ਪੁਨ ਪ੍ਰੇਮਤਸ੍ਤੰ ਸ਼ਤਾਵਤ੍ਤਿ ਵੰਦੇ ਵਰੰ ਦੇਵ ਮੋਕ੍ਸ਼ੰ ਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਵਧਿਂ ਵਾ ਨ ਚਾਨ੍ਯੰ ਵਣੇ ਹੰ ਵਰੇਸ਼ਾਦ੍ ਅਪੀਹ ਇਦੰ ਤੇ ਵਪੁਰ੍ਨਾਥ ਗੋਪਾਲ-ਬਾਲੰ […]

ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ

Prayers to Lord Vāmana (in Punjabi) ਛਲਯਸਿ ਵਿਕ੍ਰਮਣੇ ਬਲਿਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤ-ਵਾਮਨ ਪਦ-ਨਖ-ਨੀਰ-ਜਨਿਤ-ਜਨ-ਪਾਵਨ ਕੇਸ਼ਵ ਧਤ-ਵਾਮਨ-ਰੂਪ ਜਯ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਆਡੀਓ ਸ਼੍ਰੀਲ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕ

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Punjabi) ਕਦਾਚਿਤ੍ ਕਾਲਿਂਦੀ-ਤਟ-ਵਿਪਿਨ-ਸੰਗੀਤਕ-ਰਵੋ ਮੁਦਾਭੀਰੀ-ਨਾਰੀ-ਵਦਨ-ਕਮਲਾਸ੍ਵਾਦ-ਮਧੁਪ ਰਮਾ-ਸ਼ੰਭੁ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਮਰ-ਪਤਿ-ਗਣੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤ-ਪਦੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਭੁਜੇ ਸਵ੍ਯੇ ਵੇਣੁਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸ਼ਿਖਿ-ਪੁਚ੍ਛੰ ਕਟਿ-ਤਟੇ ਦੁਕੂਲੰ ਨੇਤ੍ਰਾਂਤੇ ਸਹਚਰ-ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੰ ਵਿਦਧਤੇ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍-ਵੰਦਾਵਨ-ਵਸਤਿ-ਲੀਲਾ ਪਰਿਚਯੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਮਹਾਂਭੋਧੇਸ੍ਤੀਰੇ ਕਨਕ-ਰੁਚਿਰੇ ਨੀਲ-ਸ਼ਿਖਰੇ ਵਸਨ੍ ਪ੍ਰਾਸਾਦਾਂਤ ਸਹਜ-ਬਲਭਦ੍ਰੇਣ ਬਲਿਨਾ ਸੁਭਦ੍ਰਾ-ਮਧ੍ਯ-ਸ੍ਥ ਸਕਲ-ਸੁਰ-ਸੇਵਾਵਸਰ-ਦੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਕਪਾ-ਪਾਰਾਵਾਰ ਸਜਲ-ਜਲਦ-ਸ਼੍ਰੇਣਿ-ਰੁਚਿਰੋ ਰਮਾ-ਵਾਣੀ-ਰਾਮ ਸ੍ਫੁਰਦ੍-ਅਮਲ-ਪੰਕੇਰੁਹ-ਮੁਖ ਸੁਰੇਂਦ੍ਰੈਰਾਰਾਧ੍ਯ ਸ਼੍ਰੁਤ-ਗੁਣ-ਸ਼ਿਖਾ ਗੀਤ-ਚਰਿਤੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ […]

ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi) (੧) ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੨) ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੩) ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੪) ਵਿਗਲਿਤ-ਨਯਨ-ਕਮਲ-ਜਲ-ਧਾਰੰ ਭੂਸ਼ਣ-ਨਵ-ਰਸ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਗਤਿ-ਅਤਿਮੰਥਰ-ਨਤ੍ਯ-ਵਿਲਾਸੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੫) ਚੰਚਲ-ਚਾਰੁ-ਚਰਣ-ਗਤਿ-ਰੁਚਿਰੰ ਮੰਜਿਰ-ਰੰਜਿਤ-ਪਦ-ਯੁਗ-ਮਧੁਰੰ ਚੰਦ੍ਰ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਸ਼ੀਤਲ-ਵਦਨੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੬) ਦ੍ਰਿਤ-ਕਟਿ-ਡੋਰ-ਕਮੰਡਲੁ-ਦੰਡੰ ਦਿਵ੍ਯ-ਕਲੇਵਰ-ਮੁਂਡਿਤ-ਮੁਂਡੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਕਲ੍ਮਸ਼-ਖੰਡਨ-ਦੰਡੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੭) […]

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi) (੧) ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ- ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੨) ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵ੍ਰੁਤ੍ਤੇਃ ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੩) ਯਤ੍ਰੈਵ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਵ੍ਰੁਸ਼ਭਾਨੁ-ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾ ਦਾਨਂ ਗ੍ਰੁਹੀਤੁਂ ਕਲਹਂ ਵਿਤੇਨੇ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾ ਯਤ੍ਰ ਮਹਤਿ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੀ- ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ ੪) ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਰਃ […]

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਟਕੰ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi) (੧) ਕਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ- ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯੰ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਟੰ (੨) ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵਤ੍ਤੇ ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਟੰ (੩) ਯਤ੍ਰੈਵ ਕਸ਼੍ਣੋ ਵਸ਼ਭਾਨੁ-ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾ ਦਾਨੰ ਗ‌ਹੀਤੁਂ ਕਲਹੰ ਵਿਤੇਨੇ ਸ਼੍ਰੁਤੇ ਸ੍ਪਹਾ ਯਤ੍ਰ ਮਹਤਿ ਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਟੰ ੪) ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ […]

Hare Krishna Maha Mantra (In Punjabi)

ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਮਹਾ ਮਂਤ੍ਰ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਹਰੇ