ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

Prayers to Lord Nityānanda prabhu(in Kannada) ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಅಹಂ ನೌಮಿ ಸರ್ವಾನಂದ-ಕರಂ ಪರಮ್ ಹರಿ-ನಾಮ-ಪ್ರದಂ ದೇವಂ ಅವಧೂತ-ಶಿರೋಮಣಿಂ ಧ್ವನಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆದಿ-ಲೀಲಾ ೫.೧೩ ಮಾಯಾತೀತೆ ವ್ಯಾಪಿ-ವೈಕುಂಠ-ಲೊಕೆ ಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯೆ ಶ್ರೀ-ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ-ಮಧ್ಯೆ ರೂಪಂ ಯಸ್ಯೊದ್ಭಾತಿ ಸಂಕರ್ಷಣಾಖ್ಯಂ ತಂ ಶ್ರೀ-ನಿತ್ಯಾನಂದ-ರಾಮಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಧ್ವನಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ನೃಸಿಂಹ-ಕವಚಂ

Śrī Narasiṁha-kavaca(in Kannada) ನೃಸಿಂಹ-ಕವಚಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನೋದಿತಂ ಪುರಾ ಸರ್ವ-ರಕ್ಷಾ-ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವೋ ಪದ್ರವ-ನಾಶನಂ ಸರ್ವ-ಸಂಪತ್ಕರಂ ಚೈವ ಸ್ವರ್ಗ-ಮೋಕ್ಷ-ಪ್ರದಾಯಕಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೃಸಿಂಹಂ ದೇವೇಶಂ ಹೇಮ-ಸಿಂಹಾಸನ-ಸ್ಥಿತಂ ವಿವೃತಾಸ್ಯಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ ಶರದ್-ಇಂದು-ಸಮ-ಪ್ರಭಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತ ವಾಮಾಂಗಂ ವಿಭೂತಿಭಿರ್ ಉಪಾಶ್ರಿತಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಕೋಮಲಾಂಗಂ ಸ್ವರ್ಣ-ಕುಂಡಲ-ಶೋಭಿತಂ ಶ್ರೀಯಾಸು-ಶೋಭಿತೋರಸ್ಕಂ ರತ್ನ-ಕೇಯೂರ-ಮುದ್ರಿತಂ ತಪ್ತ-ಕಾಂಚನ-ಸಂಕಾಶಂ ಪೀತ-ನಿರ್ಮಲ-ವಾಸಸಮ್ ಇಂದ್ರಾದಿ-ಸುರ- ಮೌಲಿಷ್ಠ ಸ್ಫುರನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ -ದೀಪ್ತಿಭಿಃ ವಿರಾಜಿತ-ಪದ-ದ್ವಂದ್ವಂ ಶಂಖ-ಚಕ್ರಾದಿ-ಹೇತಿಭಿಃ ಗರುತ್ಮತಾ ಛವಿನಯಾತ್ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಮುದಾನ್ವಿತಂ ಸ್ವ-ಹೃತ್ಕಮಲ-ಸಂವಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ ನೃಸಿಂಹೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲೋಕ-ರಕ್ಷಾತ್ಮ-ಸಂಭವಃ ಸರ್ವಗೋSಪಿ ಸ್ತಂಭ-ವಾಸಃ […]

ವಾಮನದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayers to Lord Vāmana (in Kannada) ಛಲಯಸಿ ವಿಕ್ರಮಣೆ ಬಲಿಮ್ ಅದ್ಭುತ ವಾಮನ ಪದ ನಖ ನೀರ ಜನಿತ ಜನ ಪಾವನ ಕೇಶವ ಧೃತ ವಾಮನ-ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕ​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Kannada) ಕದಾಚಿತ್ ಕಾಲಿಂದೀ-ತಟ-ವಿಪಿನ-ಸಂಗೀತಕ-ರವೋ ಮುದಾಭೀರೀ-ನಾರೀ-ವದನ-ಕಮಲಾಸ್ವಾದ-ಮಧುಪಃ ರಮಾ-ಶಂಭು-ಬ್ರಹ್ಮಾಮರ-ಪತಿ-ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ-ಪದೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿ-ಪುಚ್ಛಂ ಕಟಿ-ತಟೇ ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರ-ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿದಧತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್-ವೃಂದಾವನ-ವಸತಿ-ಲೀಲಾ ಪರಿಚಯೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಮಹಾಂಭೋಧೇಸ್ತೀರೇ ಕನಕ-ರುಚಿರೇ ನೀಲ-ಶಿಖರೇ ವಸನ್ ಪ್ರಾಸಾದಾಂತಃ ಸಹಜ-ಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಲಿನಾ ಸುಭದ್ರಾ-ಮಧ್ಯ-ಸ್ಥಃ ಸಕಲ-ಸುರ-ಸೇವಾವಸರ-ದೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ಕೃಪಾ-ಪಾರಾವಾರಃ ಸಜಲ-ಜಲದ-ಶ್ರೇಣಿ-ರುಚಿರೋ ರಮಾ-ವಾಣೀ-ರಾಮಃ ಸ್ಫುರದ್-ಅಮಲ-ಪಂಕೇರುಹ-ಮುಖಃ ಸುರೇಂದ್ರೈರಾರಾಧ್ಯಃ ಶ್ರುತ-ಗುಣ-ಶಿಖಾ ಗೀತ-ಚರಿತೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನ-ಪಥ-ಗಾಮೀ ಭವತು […]

ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada) (೧) ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೨) ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೩) ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೪) ವಿಗಲಿತ-ನಯನ-ಕಮಲ-ಜಲ-ಧಾರಂ ಭೂಷಣ-ನವ-ರಸ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ಗತಿ-ಅತಿಮಂಥರ-ನೃತ್ಯ-ವಿಲಾಸಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೫) ಚಂಚಲ-ಚಾರು-ಚರಣ-ಗತಿ-ರುಚಿರಂ ಮಂಜಿರ-ರಂಜಿತ-ಪದ-ಯುಗ-ಮಧುರಂ ಚಂದ್ರ-ವಿನಿಂದಿತ-ಶೀತಲ-ವದನಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೬) ದ್ರಿತ-ಕಟಿ-ಡೋರ-ಕಮಂಡಲು-ದಂಡಂ ದಿವ್ಯ-ಕಲೇವರ-ಮುಂಡಿತ-ಮುಂಡಂ ದುರ್ಜನ-ಕಲ್ಮಷ-ಖಂಡನ-ದಂಡಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೭) […]

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada) (೧) ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೨) ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೩) ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃ‌‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ- ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ ೪) ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ […]

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada) (೧) ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗೋವರ್ಧನೊ ಮೆ ದಿಶತಾಂ ಅಭೀಷ್ಟಂ (೨) ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೊ ಮೆ ದಿಶತಾಂ ಅಭೀಷ್ಟಂ (೩) ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃ‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನೊ ಮೆ ದಿಶತಾಂ ಅಭೀಷ್ಟಂ (೪) ಸ್ನಾತ್ವಾ […]

ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮನ​

Greeting the deities (in Kannada) ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ- ವೃತ್ತಿ-ಮಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಧ್ವನಿ ಗಾಯಕಿ – ಯಮುನ ಮಾತಾಜಿ , ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ – ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್

ಗೋರಾ ಪಹುನ್

Gaurā Pahū (in Kannada) ಗೋರಾ ಪಹುನ್ ನಾ ಭಜಿಯಾ ಮೈನು ಪ್ರೇಮ-ರತನ-ಧನ ಹೇಲಾಯ ಹಾರಾಇನು ಅಧನೇ ಜತನ ಕೋರಿ ಧನ ತೇಯಾಗಿನು ಆಪನ ಕರಮ-ದೋಷೇ ಆಪನಿ ಡುಬಿನು ಸತ್ಸಂಗ ಛಾಡಿ ‘ ಕೈನು ಅಸತೇ ವಿಲಾಸ್ ತೇ-ಕಾರಣೇ ಲಾಗಿಲೋ ಜೇ ಕರ್ಮ-ಬಂಧ-ಫಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ-ವಿಷಮ-ವಿಷ ಸತತ ಖಾಇನು ಗೌರ-ಕೀರ್ತನ-ರಸೇ ಮಗನ ನಾ ಹೈನು ಕೇನೋ ವಾ ಆಛಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಿ ಸುಖ ಪಾಇಯಾ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಕೇನೋ ನಾ ಗೇಲೋ ಮರಿಯಾ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ […]