ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

Prayers to Lord Nityānanda prabhu(in Kannada)

  1. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ

    ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಅಹಂ ನೌಮಿ ಸರ್ವಾನಂದ-ಕರಂ ಪರಮ್
    ಹರಿ-ನಾಮ-ಪ್ರದಂ ದೇವಂ ಅವಧೂತ-ಶಿರೋಮಣಿಂ

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

2. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆದಿ-ಲೀಲಾ ೫.೧೩

ಮಾಯಾತೀತೆ ವ್ಯಾಪಿ-ವೈಕುಂಠ-ಲೊಕೆ
ಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯೆ ಶ್ರೀ-ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ-ಮಧ್ಯೆ
ರೂಪಂ ಯಸ್ಯೊದ್ಭಾತಿ ಸಂಕರ್ಷಣಾಖ್ಯಂ
ತಂ ಶ್ರೀ-ನಿತ್ಯಾನಂದ-ರಾಮಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.