ஸ்ரீ வராகனுக்கு பிரார்த்தனை

Prayers to Lord Varāha (in Tamil)

வஸதி தஶந ஶிகரே தரணீ தவ லக்நா
ஶஶிநி கலஂக கலேவ நிமக்நா
கேஶவ த்ரித ஶூகர ரூப ஜய ஜகதீஶ ஹரே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா