ପ୍ରଭୁ ଵରାହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା

Prayers to Lord Varāha (in Odiya)

ଵସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତଵ ଲଗ୍ନା
ଶଶିନି କଲଂକ କଲେଵ ନିମଗ୍ନା
କେଶଵ ଧୃତ ଶୂକର ରୂପ ଜଯ ଜଗଦୀଶ ହରେ

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ