Śrī-Sacī-Tanayāshtakam

Sri Sachi Tanayashtakam(in English)

(1)
ujjvala-varaṇa-gaura-vara-dehaṁ
vilasita-niravadhi-bhāva-videham
tri-bhuvana-pāvana-kṛpāyāḥ leśaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(2)
gadgadāntara-bhāva-vikāraṁ
durjana-tarjana-nāda-viśālam
bhava-bhaya-bhañjana-kāraṇa-karuṇaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(3)
aruṇāmbara-dhara cāru-kapolaṁ
indu-vinindita-nakha-caya-ruciram
jalpita-nija-guṇa-nāma-vinodaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(4)
vigalita-nayana-kamala-jala-dhāraṁ
bhūṣaṇa-nava-rasa-bhāva-vikāram
gati-atimanthara-nṛtya-vilāsaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(5)
cañcala-cāru-caraṇa-gati-ruciraṁ
mañjīra-rañjita-pada-yuga-madhuram
candra-vinindita-śītala-vadanaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(6)
dhṛta-kaṭi-ḍora-kamaṇḍalu-daṇḍaṁ
divya-kalevara-muṇḍita-muṇḍam
durjana-kalmaṣa-khaṇḍana-daṇḍaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(7)
bhūṣaṇa-bhū-raja-alakā-valitaṁ
kampita-bimbādhara-vara-ruciram
malayaja-viracita-ujjvala-tilakaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam

(8)
nindita-aruṇa-kamala-dala-nayanaṁ
ājānu-lambita-śrī-bhuja-yugalam
kalevara-kaiśora-nartaka-veśaṁ
taṁ praṇamāmi ca śrī-śacī-tanayam

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore