ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam)

നമോ ഭക്തിവിനോദായ
സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ
ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ
രൂപാനുഗവരായ തേ

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ