શ્રી નામ કીર્તન

Śrī Nāma-kīrtana (in Gujarati)

યશોમતી નંદન, બ્રજ-બરો-નાગર
ગોકુલ રંજન કાના
ગોપી-પરાણ-ધન, મદન-મનોહર
કાલિય-દમન-વિધાન

અમલ હરિનામ્ અમિય વિલાસા
વિપિન-પુરંદર, નવીન નાગર-બોર
બંશી-બદન સુવાસા

બ્રજ-જન-પાલન, અસુર-કુલ-નાશન
નંદ ગો-ધન રાખોવાલા
ગોવિંદ માધવ, નવનીત તસ્કર
સુંદર નંદ-ગોપાલા

જામુન-તટ-ચર, ગોપી-બસન-હર
રાસ-રસિક કૃપામોય
શ્રી રાધા-વલ્લભ, બૃંદાવન-નટબર
ભકતિવિનોદ્ આશ્રય

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર