શ્રી દામોદરાષ્ટક

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Gujarati)

નમામીશ્વરં સચ્ચિદાનંદ રૂપં
લસત્-કુંડલં ગોકુલે ભ્રાજમાનં
યશોદાભિયોલૂખલાદ્ ધાવમાનં
પરામૃષ્ટં અત્યંતતો દ્રુત્ય ગોપ્યા

રુદંતં મુહુર્ નેત્ર-યુગ્મં મૃજંતં
કરાંભોજ-યુગ્મેન સાતંક-નેત્રં
મુહુઃ શ્વાસ-કંપ-ત્રિરેખાંક-કંઠ-
સ્થિત-ગ્રૈવં દામોદરં ભક્તિ બદ્ધમ્

ઇતીદૃક્ સ્વ-લીલાભીરાનંદ-કુંડે
સ્વ-ઘોષં નિમજ્જંતં આખ્યાપયંતં
તદીયેષિત-જ્ઞેષુ ભક્તૈર્જિતત્વં
પુનઃ પ્રેમતસ્તં શતાવૃત્તિ વંદે

વરં દેવ મોક્ષં ન મોક્ષાવધિં વા
ન ચાન્યં વૃણે હં વરેશાદ્ અપીહ
ઇદં તે વપુર્નાથ ગોપાલ-બાલં
સદા મે મનસ્યા વિરાસ્તાં કિમન્યૈઃ

ઇદં તે મુખાંભોજં અત્યંત-નીલૈર્
વૃતં કુંતલૈઃ સ્નિગ્ધ-રક્તૈશ્ચ ગોપ્યા
મુહુશ્ચુંબિતં બિંબ રક્તાધરં મે
મનસ્યાવિરાસ્તાં અલં લક્ષ-લાભૈઃ

નમો દેવ દામોદરાનંત વિષ્ણો
પ્રસીદ પ્રભો દુઃખ-જલાબ્ધિ-મગ્નં
કૃપા-દૃષ્ટિ-વૃષ્ટ્યાતિદીનં બતાનુ-
ગૃહાણેશ-માં અજ્ઞં એદ્યક્ષિદૃશ્યઃ

કુવેરાત્મજૌ બદ્ધ- મૂર્ત્યૈવ યદ્વત્
ત્વયા મોચિતૌ ભક્તિ-ભાજૌ કૃતૌ ચ
તથા પ્રેમ-ભક્તિં સ્વકાં મે પ્રયચ્છ
ન મોક્ષે ગૃહો મેઽસ્તિ દામોદરેહ

નમસ્તેસ્તુ દામ્ને સ્ફુરદ્-દીપ્તિ-ધામ્ને
ત્વદીયોદરાયાથ વિશ્વસ્ય ધામ્ને
નમો રાધિકાયૈ ત્વદીય પ્રિયાયૈ
નમોઽનંત લીલાય દેવાય તુભ્યમ્

ધ્વનિ

  1. ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર