શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Gujarati)

હે કૃષ્ણ કરુણા-સિંધો
દીન-બંધો જગત્પતે
ગોપેશ ગોપિકા-કાંત
રાધા-કાંત નમોઽસ્તુતે

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ