ઓહે! વૈષ્ણવ ઠાકુર

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Gujarati)

ઓહે! વૈષ્ણબ ઠાકુર દોયાર સાગર
એ દાસે કોરુણા કોરિ’
દિયા પદ-છાયા, શોધો હે આ માય,
તોમાર ચરણ ધોરિ

છય બેગ દોમિ’, છય દોષ શોધિ’
છય ગુણ દેહો’ દાસે
છય સત્સંગ, દેહો’ હે આમારે,
બોષેછિ સંગેર આશે

એકાકી આમાર, નાહિ પાય બલ
હરિ-નામ-સંકીર્તને
તુમિ કૃપા કોરિ’, શ્રદ્ધા-બિંદુ દિયા,
દેહો કૃષ્ણ-નામ-ધને

કૃષ્ણ સે’ તોમાર, કૃષ્ણ દિતે પારો,
તોમાર શકતિ આછે
આમિ તો’ કાંગાલ, ‘કૃષ્ણ’ ‘કૃષ્ણ’ બોલિ,
ધાઇ તવ પાછે પાછે

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર