శ్రీ గురు-వందనా

Śrī Guru-vandanā (in Telugu)

శ్రీ గురు-చరణ-పద్మ కేవల భకతి సద్మ
బందొ ముయి సావధాన మతే
జాహార ప్రసాదే భాఇ ఏ భవ తోరియా జాఇ
కృష్ణ-ప్రాప్తి హోయ్ జాహా హ’తే

గురు-ముఖ-పద్మ-వాక్య, చిత్తేతె కొరియా ఐక్య
ఆర్ నా కోరిహో మనే ఆశా
శ్రీ గురు-చరణే రతి, ఎఇ సే ఉత్తమ-గతి,
జే ప్రసాదే పూరే సర్వ ఆశా

చఖు-దాన్ దిలో జేఇ జన్మే జన్మే ప్రభు సేఇ
దివ్య-జ్ఞాన్ హృదే ప్రొకాశితో
ప్రేమ-భక్తి జాహా హోఇతే అవిద్యా వినాశ జాతే
వేదె గాయ్ జాహార చరితో

శ్రీ గురు కరుణాసింధు, అధమ జనర బంధు
లోకనాథ్ లోకేర జీవన
హా హా ప్రభు కోరో దోయా, దేహో మోరే పద-ఛాయా,
ఏబే జశ ఘుషుక్ త్రిభువన

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు