శ్రీ శ్రీ గుర్వష్టక

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Telugu)

సంసార-దావానల-లీఢ-లోక
త్రాణాయ కారుణ్య-ఘనాఘనత్వమ్
ప్రాప్తస్య కల్యాణ-గుణార్ణవస్య
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

మహాప్రభోః కీర్తన-నృత్య-గీత
వాదిత్ర-మాద్యన్-మనసో రసేన
రోమాన్చ-కంపాశ్రు-తరంగ-భాజో
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

శ్రీ విగ్రహారాధన నిత్య నానా
శృంగార-తన్మందిర మార్జనాదౌ
యుక్తస్య భక్తాంశ్చ నియుంజతోऽపి
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

చతుర్విధ శ్రీ భగవత్ ప్రసాద
స్వాద్వన్న తృప్తాన్ హరిభక్త సంఘాన్
కృత్వైవ తృప్తిం భజతః సదైవ
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

శ్రీ రాధికా-మాధవయోర్-అపార
మాధుర్య-లీలా-గుణ-రూప-నామ్నాం
ప్రతిక్షణాస్వాదన-లోలుపస్య
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

నికుంజ యూనో రతి-కేలి- సిద్ధ్యై
యా యాలిభిర్-యుక్తిర్-అపేక్షణీయా
తత్రాతి-దాక్ష్యాద్ అతి వల్లభస్య
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

సాక్షాద్ధరిత్వేన సమస్త-శాస్త్రైర్
ఉక్తస్తథా భావ్యత ఏవ సద్భిః
కింతు ప్రభోర్-యః ప్రియ ఏవ తస్య
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్-ప్రసాదో
యస్యాప్రసాదాత్ న గతిః కుతోऽపి
ధ్యాయన్ స్తువంస్తస్య యశాస్ త్రిసంధ్యాం
వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు