ಭೋಗ-ಆರತಿ

Bhoga-ārati (in Kannada)

ಭಜ ಭಕತ-ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ
ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಸೋಹಿ ಗೋಷ್ಠ-ವಿಹಾರೀ,
ನಂದ-ಜಶೋಮತೀ-ಚಿತ್ತ-ಹಾರೀ

ಬೇಲಾ ಹೋ ‘ ಲೋ, ದಾಮೋದರ, ಆಇಸ ಏಖಾನೋ
ಭೋಗ-ಮಂದಿರೇ ಬೋಸಿ’ ಕೋರಹೋ ಭೋಜನ

ನಂದೇರ ನಿದೇಶೇ ಬೈಸೇ ಗಿರಿ-ವರ-ಧಾರೀ
ಬಲದೇವ-ಸಹ ಸಖಾ ಬೈಸೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ

ಶುಕ್ತಾ-ಶಾಕಾದಿ ಭಾಜಿ ನಾಲಿತಾ ಕುಷ್ಮಾಣ್ಡ
ಡಾಲಿ ಡಾಲ್ನಾ ದುಗ್ಧ-ತುಂಬೀ ದಧಿ ಮೋಚಾ-ಖಂಡ

ಮುದ್ಗ-ಬೋಡಾ ಮಾಷ-ಬೋಡಾ ರೋಟಿಕಾ ಘೃತಾನ್ನ
ಶಷ್ಕುಲೀ ಪಿಷ್ಟಕ ಖೀರ್ ಪುಲಿ ಪಾಯಸಾನ್ನ

ಕರ್ಪೂರ ಅಮೃತ-ಕೇಲಿ ರಂಭಾ ಖೀರ-ಸಾರ
ಅಮೃತ ರಸಾಲಾ, ಆಮ್ಲ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಕಾರ

ಲುಚಿ ಚಿನಿ ಸರ್ಪೂರೀ ಲಾಡ್ಡು ರಸಾಬಲೀ
ಭೋಜನ ಕೋರೇನ ಕೃಷ್ಣ ಹೋ ‘ಯೋ ಕುತೂಹಲೀ

ರಾಧಿಕಾರ ಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ವ್ಯಂಜನ
ಪರಮ ಆನಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋರೇನ ಭೋಜನ

ಛಲೇ-ಬಲೇ ಲಾಡ್ಡು ಖಾಯ್ ಶ್ರೀ-ಮಧುಮಂಗಲ
ಬಗಲ ಬಾಜಾಯ್ ಆರ ದೇಯ ಹರಿ-ಬೋಲೋ

ರಾಧಿಕಾದಿ ಗುಣೇ ಹೇರಿ’ ನಯನೇರ ಕೋಣೇ
ತೃಪ್ತ ಹೋ ‘ಯೇ ಖಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಶೋದಾ-ಭವನೇ

ಭೋಜನಾಂತೇ ಪ್ರಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಬಾಸಿತ ಬಾರಿ
ಸಬೇ ಮುಖ ಪ್ರಖಾಲೋಯ್ ಹೋ ‘ಯೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ

ಹಸ್ತ-ಮುಖ ಪ್ರಖಾಲಿಯಾ ಜತ ಸಖಾ-ಗುಣೇ
ಆನಂದೇ ಬಿಶ್ರಾಮ ಕೋರೇ ಬಲದೇವ-ಸನೇ

ಜಮ್ಬುಲ ರಸಾಲ ಆನೇ ತಾಮ್ಬುಲ -ಮಸಾಲಾ
ತಾಹಾ ಖೇಯೇ ಕೃಷ್ಣ-ಚನ್ದ್ರ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಗೇಲಾ

ಬಿಶಾಲಾಖ ಶಿಖಿ-ಪುಚ್ಛ-ಚಾಮರ ಢುಲಾಯ
ಆಪೂರ್ಬ ಶಯ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಜಾಯ

ಜಶೋಮತೀ-ಆಜ್ಞಾ ಪೇ’ಯೇ ಧನಿಷ್ಠಾ-ಆನೀತೋ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದ ರಾಧಾ ಭುಂಜೇ ಹೋ’ಯೇ ಪ್ರೀತೋ

ಲಲಿತಾದಿ ಸುಖೀ-ಗುಣ ಅವಶೇಷ ಪಾಯ
ಮನೇ ಮನೇ ಸುಖೇ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಗುಣ ಗಾಯ

ಹರಿ ಲೀಲಾ ಏಕ್-ಮಾತ್ರ ಜಾಹಾರ ಪ್ರಮೋದ
ಭೋಗಾರತಿ ಗಾಯ್ ಠಾಕುರ್ ಭಕತಿವಿನೋದ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು