ಜಯ ರಾಧಾ-ಮಾಧವ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Kannada)

(ಜಯ) ರಾಧಾ-ಮಾಧವ (ಜಯ) ಕುಂಜವಿಹಾರೀ
(ಜಯ) ಗೋಪಿ-ಜನ-ವಲ್ಲಭ (ಜಯ) ಗಿರಿವರಧಾರೀ
(ಜಯ) ಯಶೋದಾನಂದನ, (ಜಯ) ವ್ರಜಜನರಂಜನ,
(ಜಯ) ಯಮುನಾ-ತೀರ ವನ-ಚಾರೀ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ