ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil)

ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக
த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம்
ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத
வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா
ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஸ்ரீ விக்ரஹாராதன நித்ய நாநா
ஷ்ரிங்கார தன்மந்திர மார்ஜனாதௌ
யுக்தஸ்ய பக்தாம்ஷ்ச நியுஞ்சதொபி
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரஸாத
ஸ்வாத்-வன்ன த்ருப்தான் ஹரி பக்த ஸங்கான்
க்ருத்வைவ த்ருப்திம் பஜத: ஸதைவ
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஸ்ரீ ராதிகா மாதவயோரபார
மாதுர்ய லீலா குண ரூப நாம்நாம்
ப்ரதி க்ஷணாஸ்வாதன லோலுபஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

நிகுஞ்ஜ யூனொ ரதிகேலி ஸித்யை
யாயாலிபிர் யுக்திர் அபேக்ஷணீய
தத்ரதி-தாக்ஷாத் அதி-வல்லபஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஸாக்ஷாத் ஹரித்வேன சமஸ்த ஷாஸ்த்ரைர்
உக்தஸ்ததா பாவ்யத ஏவ ஸத்பி:
கிந்து ப்ரபோ ய: ப்ரிய ஏவ தஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

யஸ்ய ப்ரஸாதாத் பகவத் ப்ரஸாதோ
யஸ்யாப்ரஸாதாத் ந கதி குதோபி
த்யாயான்ஸ்துவாம்ஸ்தஸ்ய யஷஸ் த்ரிஸந்த்யம்
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஒலி

  1. திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ