ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Kannada)

(ಓಂ) ವೃಂದಾಯೈ ತುಲಸೀ ದೇವ್ಯೈ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ
ವಿಷ್ಣು-ಭಕ್ತಿ-ಪ್ರದೇ ದೇವೀ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು